2016/7/17 B-SHOW 52 Solo Semifinal,FinalSemifinal


Final

CM